Cwcis a sut maen nhw o fudd i chi:

Mae'r wefan hon yn cael ei gweithredu gan Theatr Clwyd (sy'n gweithredu Neuadd William Aston).

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis, fel y mae bron pob gwefan yn ei wneud, i helpu i roi'r profiad gorau posibl i chi. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch chi’n pori gwefannau.

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis at dri phrif bwrpas:

• Sicrhau bod y wefan yn gweithio, yn enwedig archebu ar-lein

• Monitro perfformiad y wefan a'n helpu i wneud gwelliannau yn y dyfodol

• Teilwra ein marchnata a defnyddio adnoddau fel google adwords i gyfathrebu'n fwy effeithiol drwy hysbysebu ar y we.

Mae ein cwcis yn ein helpu gyda’r canlynol:

• Gwneud i'n gwefan weithio fel y byddech yn ei ddisgwyl

• Arbed gorfod mewngofnodi bob tro y byddwch yn ymweld â'r wefan

• Cofio eich gosodiadau yn ystod a rhwng ymweliadau

• Gwella cyflymder/diogelwch y safle

• Caniatáu i chi rannu tudalennau gyda rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook

• Gwella ein gwefan yn barhaus i chi

• Gwneud ein marchnata yn fwy effeithlon (yn y pen draw ein helpu i gynnig y gwasanaeth rydym yn ei gynnig am y pris rydym yn ei godi)

• Nid ydym yn defnyddio cwcis i:

• Casglu unrhyw wybodaeth sy’n galluogi eich adnabod yn bersonol (heb eich caniatâd penodol)

• Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol)

• Trosglwyddo data sy’n galluogi eich adnabod yn bersonol i drydydd parti

• Talu comisiynau gwerthu

Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis

Os yw'r gosodiadau ar y feddalwedd rydych chi'n ei defnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) wedi'u haddasu i dderbyn cwcis rydyn ni'n cymryd hyn, a'ch defnydd parhaus o'n gwefan, i olygu eich bod chi'n hapus gyda hyn. Os hoffech chi dynnu neu beidio â defnyddio cwcis o'n gwefan gallwch ddysgu sut i wneud hyn isod, fodd bynnag bydd gwneud hynny'n debygol o olygu na fydd ein gwefan yn gweithio fel y byddech yn ei ddisgwyl.

Y cwcis rydym yn eu defnyddio:

Google Analytics

Mae hyn yn monitro sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan - er enghraifft y porwr maent yn ei ddefnyddio a'r tudalennau maent yn ymweld â nhw. Fe’i defnyddir i asesu perfformiad ein gwefan ac i’n helpu i gynllunio gwelliannau.

DoubleClick

Efallai y byddwch yn sylwi weithiau ar ôl ymweld â'n gwefan y byddwch yn gweld niferoedd cynyddol o hysbysebion gennym ni. Mae hyn oherwydd ein bod yn talu am yr hysbysebion hyn. Mae'r dechnoleg i wneud hyn yn cael ei gwneud yn bosibl gan y cwci hwn. Rydym yn defnyddio'r hysbysebion hyn i'ch annog i ddod yn ôl i'n gwefan. Peidiwch â phoeni, ni allwn estyn allan yn rhagweithiol atoch chi gan fod y broses gyfan yn gwbl ddienw.

Facebook

Mae hyn yn cyfathrebu â gweithgarwch facebook ar ein gwefan. Mewn ffordd debyg i DoubleClick mae'n ein galluogi i leihau ein costau (a chadw ein prisiau'n isel) drwy ddefnyddio hysbysebion digidol i'ch annog i ymweld â ni. Peidiwch â phoeni, ni allwn estyn allan yn rhagweithiol atoch chi gan fod y broses gyfan yn gwbl ddienw.

Sesiwn

Cwci dros dro yw'r cwci hwn (mae'n cael ei ddileu pan fyddwch chi'n gorffen a phan fyddwch chi'n cau'r porwr). Mae'n gweithredu fel ychydig bach o gof i gofio beth rydych chi wedi'i wneud ar dudalennau blaenorol. Er enghraifft, os byddwch yn rhoi tocynnau mewn basged efallai y bydd y data hyn yn cael eu galw'n ôl felly os byddwch yn edrych ar eitem wahanol mae'r tocynnau'n dal i fod yno.

tickets.theatclwyd.com

Mae'r cwci hwn yn rhan annatod o archebu ar-lein ar ein gwefan. Heb y cwci hwn ni fydd ein system swyddfa docynnau ar-lein yn gweithio. Fodd bynnag, gallwch hefyd archebu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn ein swyddfa docynnau.

.spektrix.com

Mae'r cwci hwn yn rhan annatod o archebu ar-lein ar ein gwefan. Heb y cwci hwn ni fydd ein system swyddfa docynnau ar-lein yn gweithio. Fodd bynnag, gallwch hefyd archebu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn ein swyddfa docynnau.

Ein Cwcis Ein Hunain

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud i’n gwefan weithio gan gynnwys:

• Gwneud i'n basged siopa a’r ddesg dalu weithio

• Penderfynu a ydych wedi mewngofnodi ai peidio

• Cofio eich gosodiadau chwilio

• Nid oes unrhyw ffordd i atal y cwcis hyn rhag cael eu gosod ac eithrio peidio â defnyddio ein gwefan.

Swyddogaethau trydydd parti

Mae ein gwefan ni, fel y mwyafrif o wefannau, yn cynnwys swyddogaethau a ddarperir gan drydydd partïon. Enghraifft gyffredin yw fideo YouTube wedi'i fewnosod. Bydd analluogi'r cwcis hyn yn debygol o dorri'r swyddogaethau a gynigir gan y trydydd partïon hyn

Cwcis Gwefan Gymdeithasol

Er mwyn i chi allu “Hoffi” neu rannu ein cynnwys yn hawdd ar bethau fel Facebook a Twitter rydym wedi cynnwys botymau rhannu ar ein gwefan. Bydd y goblygiadau preifatrwydd i hyn yn amrywio o rwydwaith cymdeithasol i rwydwaith cymdeithasol a bydd yn dibynnu ar y gosodiadau preifatrwydd rydych chi wedi'u dewis ar y rhwydweithiau hyn.

Cwcis Ystadegau Ymwelwyr Dienw

Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu ystadegau am ymwelwyr, fel faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan, pa fath o dechnoleg maent yn ei defnyddio (e.e. Mac neu Windows sy’n helpu i nodi pan nad yw ein gwefan yn gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), faint o amser maent yn ei dreulio ar y wefan, pa dudalen maent yn edrych arni ac ati. Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwefan yn barhaus. Mae’r rhaglenni “dadansoddeg” hyn, fel maent yn cael eu galw, hefyd yn dweud wrthym, yn ddienw, sut cyrhaeddodd pobl y wefan hon (e.e. o beiriant chwilio) ac a ydynt wedi bod yma o’r blaen, gan ein helpu i roi mwy o arian mewn datblygu ein gwasanaethau i chi yn lle gwariant marchnata.

Rydym yn defnyddio Cwcis Hysbysebu

Defnyddir cwcis yn eang mewn hysbysebu ar-lein. Ni allwn ni, hysbysebwyr na'n partneriaid hysbysebu gael gwybodaeth sy’n galluogi eich adnabod yn bersonol o'r cwcis hyn. Dim ond gyda phartneriaid hysbysebu sy'n gweithio i safonau preifatrwydd derbyniol yr ydym yn gweithio. Gallwch optio allan o bron pob cwci hysbysebu er y byddai’n well gennym pe na baech yn gwneud hynny gan fod hysbysebion yn y pen draw yn helpu i gadw llawer o’r rhyngrwyd am ddim. Mae hefyd yn werth nodi na fydd optio allan o gwcis hysbysebu yn golygu na fyddwch yn gweld hysbysebion, dim ond yn syml na fyddant yn cael eu teilwra i chi mwyach.

Rydym yn defnyddio:

DoubleClick - Polisi Preifatrwydd sy'n eiddo i Google

Cwcis Ailfarchnata

Mae’n bosibl y byddwch yn sylwi weithiau ar ôl ymweld â gwefan y byddwch yn gweld mwy o hysbysebion o’r wefan y gwnaethoch ymweld â hi. Mae hyn oherwydd bod hysbysebwyr, gan gynnwys ni ein hunain, yn talu am yr hysbysebion hyn. Mae'r dechnoleg i wneud hyn yn bosibl oherwydd cwcis ac felly mae'n bosibl y byddwn yn gosod “cwci ailfarchnata” fel mae’n cael ei galw yn ystod eich ymweliad. Rydym yn defnyddio'r hysbysebion hyn i gynnig cynigion arbennig ac ati i'ch annog i ddod yn ôl i'n gwefan. Peidiwch â phoeni, ni allwn estyn allan yn rhagweithiol atoch chi gan fod y broses gyfan yn gwbl ddienw. Gallwch optio allan o'r cwcis hyn ar unrhyw adeg fel yr eglurwyd uchod.

Troi Cwcis i Ffwrdd

Fel arfer gallwch chi droi cwcis i ffwrdd drwy addasu gosodiadau eich porwr i'w atal rhag derbyn cwcis. Fodd bynnag, mae’n debygol y bydd gwneud hynny’n cyfyngu ar swyddogaethau ein gwefan ni a chyfran fawr o wefannau’r byd gan fod cwcis yn rhan safonol o’r gwefannau mwyaf modern.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org. I optio allan o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com Efallai eich bod yn pryderu am gwcis yn ymwneud â'r hyn a elwir yn “ysbïwedd”. Yn hytrach na diffodd cwcis yn eich porwr efallai y gwelwch fod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni'r un amcan drwy ddileu cwcis yr ystyrir eu bod yn ymyrryd yn awtomatig. Mwy o wybodaeth am reoli cwcis gyda meddalwedd gwrth-ysbïwedd.

Diolch

Mae'r testun gwybodaeth am gwcis ar y wefan hon yn deillio o gynnwys a ddarparwyd gan Attacat Internet Marketing (www.attacat.co.uk), asiantaeth farchnata sydd wedi'i lleoli yng Nghaeredin. Os oes arnoch angen gwybodaeth debyg ar gyfer eich gwefan eich hun gallwch ddefnyddio eu hadnodd archwilio cwcis am ddim.