Rydym yn cymryd eich preifatrwydd, a diogelu eich data, o ddifrif.

Mae'n bwysig iawn i bawb bod data personol pobl yn cael eu cadw'n ddiogel a'u defnyddio'n gyfrifol. Ar y dudalen hon fe welwch chi bolisïau preifatrwydd Theatr Clwyd sy’n gweithredu Neuadd William Aston ac sy’n rheolydd y data. Mae'r holl werthiant drwy'r wefan hon drwy Theatr Clwyd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth ar y dudalen hon, neu sut rydym yn defnyddio eich data, anfonwch e-bost atom yn data.protection@theatclwyd.com - rydym bob amser yn hapus i helpu.

Theatr Clwyd - Polisi Preifatrwydd

Mae Theatr Clwyd (Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd Cyf. – Cwmni Rhif 12465903), yn ‘rheolydd data’, mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn ddiogel, yn cael eu defnyddio mewn ffordd briodol ac yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar gyfer Diogelu Data (GDPR).

Pam mae angen eich data personol arnom

Mae angen eich data arnom i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi. Mae'r data hyn yn cynnwys manylion personol (e.e. enw, cyfeiriad, e-bost), hanes archebu (e.e. sioeau rydych chi wedi'u gweld), a data ar-lein (e.e. cyfeiriad IP) i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac i'n helpu ni i wneud eich profiad yn well.

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Rydym yn defnyddio eich data personol i gyflawni’r contract sydd gennych gyda ni (er enghraifft wrth brynu tocynnau) drwy / ar gyfer:

• Gwirio taliadau a phroblemau talu a gweithgareddau eraill

• Cysylltu â chi am amgylchiadau annisgwyl (e.e. canslo sioe)

• Cysylltu â chi gyda gwybodaeth hanfodol i sicrhau ymweliad llwyddiannus (e.e. e-bost cyn y sioe, manylion y sioe)

• Storio a chofnodi eich data personol ar system ddiogel, wedi'i diogelu gan gyfrinair

• Postio, e-bostio neu ffonio am rodd rydych wedi’i gwneud (e.e. Diolch)

• Cadw cofnodion i sicrhau eich diogelwch a’ch iechyd a’ch lles os ydych yn cymryd rhan mewn gweithgaredd neu weithdy

• Prosesu eich gwybodaeth os ydych yn gwneud cais am brofiad gwaith, lleoliadau a chystadlaethau

• Os oes gennych chi gontract gyda ni, rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd neu ddatganiadau caniatâd

Budd Cyfreithlon

Rydym yn defnyddio eich data personol at ddibenion busnes cyfreithlon penodol a all gynnwys rhai, neu bob un, o’r canlynol:

• Postio atoch gyda'r newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf

• Postio atoch am ein gweithgareddau codi arian

• Defnyddio eich data i wneud gohebiaeth yn bersonol (e.e. “Helo Colin” yn lle “Annwyl Syr”)

• Segmentu eich data a roddwyd yn wirfoddol neu ddata trafodion i sicrhau yr anfonir gwybodaeth atoch sy'n berthnasol i chi

• Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriad IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein a chael cipolwg ar sut gallwn wella ein gwasanaeth

• Rhannu data’n ddiogel er mwyn cyflawni marchnata uniongyrchol (e.e. postio) neu ar gyfer ymchwil allanol ar gyfer datblygu’r theatr neu ar gyfer 3ydd partïon at ddiben cyllid neu ddatblygu’r celfyddydau neu gynulleidfaoedd yn y dyfodol

• Gwneud data yn ddienw at ddibenion ymchwil

• Segmentu data a roddwyd yn wirfoddol neu ddata trafodion i asesu'r tueddiad tebygol i gyfrannu.

• Creu proffiliau unigolion/rhoddwyr (adrodd ar y data presennol a gedwir)

• Cofnodi data a roddwyd yn wirfoddol neu ddata trafodion ar gyfer y rhai yr aseswyd eu bod yn debygol iawn o gyfrannu.

• Cofnodi gwybodaeth berthnasol yn glir o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus ar gyfer y rhai yr aseswyd eu bod yn debygol iawn o gyfrannu.

Cwcis

Mae gennym brosesau lle byddwn yn eich hysbysu drwy'r pop-yp cwcis ar ein gwefan

Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriad IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein a/neu i gael cipolwg ar sut gallwn wella ein gwasanaeth

Cydsyniad

Byddwn bob amser yn gofyn am eich cydsdyniad ar gyfer y canlynol:

• Eich e-bostio neu'ch ffonio am gynhyrchion tebyg

• Eich e-bostio neu’ch ffonio ynglŷn â rhoi rhodd (e.e. Cyfrannu i ni)

• Rhannu eich data gyda thrydydd parti at ddibenion marchnata

• Ceisio ac adolygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd, drwy gwmnïau trydydd parti, i helpu i lywio ein hymgyrchoedd codi arian (sgrinio cyfoeth 3ydd parti).

Eich hawliau a'ch cwynion

Pan fyddwn yn defnyddio eich data rydym yn sicrhau ein bod yn ystyried eich hawliau data personol ac yn eu parchu. Mae gennych hawl i weld eich data unrhyw bryd. Gallwch hefyd wrthwynebu sut maent yn cael eu defnyddio, eu cywiro neu eu dileu. Rydym yn atal hen gofnodion a chofnodion diangen yn ein systemau yn systematig.

Os dymunwch wneud cwyn am y modd yr ydym wedi trin eich data personol, cysylltwch â’n Harweinwyr Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i’r mater.

Yr arweinwyr Diogelu Data ar gyfer Theatr Clwyd (sy’n gweithredu Neuadd William Aston):

Sam Freeman ac Andrew Roberts (Swyddog Diogelu Data: Liam Evans-Ford)

Gellir cysylltu â hwy ar data.protection@theatclwyd.com neu 01352 756331 (Llun – Gwener, 10am – 6pm) – byddwn yn ymdrechu i ymateb o fewn 48 awr.

Os nad ydych yn fodlon â’n hymateb neu’n credu nad ydym yn cadw at y gyfraith, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.